Poseu-vos en contacte

A Tramit Soft donem suport online i atenció telefònica personalitzada a cadescun dels nostres clients

Direcció

Plaça Catalunya 8 2nda Planta
43201 Reus (Tarragona)

Telèfon

977 127 028

Correu electrònic

Escriu-nos

Polítiques de privacitat

* Mitjançant l’enviament de les seves dades personals a través d’aquest formulari, vostè autoritza de forma explícita el seu tractament per part de Tramit-Soft, S.L., únic destinatari dels mateixos.

La informació aportada serà gestionada de forma confidencial, i el seu ús es destinarà únicament a fins comercials. Les seves dades quedaran dipositades dins un fitxer propietat de Tramit-Soft, S.L, durant el temps necessari per a gestionar la fi del tractament mencionat i es suprimiran un cop deixi d’existir interès mutu per a la conservació d’aquests.

Tramit-Soft, S.L. li garanteix que les seves dades personals no seran entregades a tercers i li informa que, a l’empara de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades personals i garanties dels Drets digitals (LOPDGDD) i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, articles 15 a 22, en referència a la informació aportada, vostè pot exercir els seus drets a l’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-.se per escrit al nostre departament de comunicació a la Plaça de Catalunya, núm. 8 – 2ª planta, 43201-Reus, aportant una fotocòpia del seu DNI (o document equivalent), a fi de poder acreditar la seva titularitat.

Si considera que els seus drets han estat vulnerats, o que el tractament de les seves dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, vostè pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control corresponent.